31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
21- -دانشکده علومآمفی تئاتر دانشکده علوم--05431232213/شماره داخلی: 2213/نمابر: -
22- -دانشکده دامپزشکیآموزش دانشکده دامپزشکی--05431232155/شماره داخلی: 2255/نمابر: -
23- -دانشکده دامپزشکیگروه علوم پایه--05431232253/شماره داخلی: 2253/نمابر: -
24- -دانشکده دامپزشکیگروه پاتوبیولوژی--05431232254/شماره داخلی: 2254/نمابر: -
25- -دانشکده دامپزشکیگروه علوم درمانشگاهی--05431232272/شماره داخلی: 2272/نمابر: -
26- -دانشکده دامپزشکیگروه بهداشت وکنترل مواد غذای--05431232266/شماره داخلی: 2266/نمابر: -
27- -دانشکده دامپزشکیآزمایشگاه بافت--05431232275/شماره داخلی: 2275/نمابر: -
28- -دانشکده دامپزشکیآزمایشگاه تغذیه--05431232276/شماره داخلی: 2276/نمابر: -
29- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیمهمانسرا--05432230541/شماره داخلی: -/نمابر: 32230541
30- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیتعمیرات (پردیس دو)--05432227902/شماره داخلی: -/نمابر: -
31- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیانتشارات(پردیس دو)--05432234921/شماره داخلی: -/نمابر: -
32- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیانتشارات(پردیس یک)--05431232229/شماره داخلی: 2229/نمابر: -
33- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانینقلیه(پردیس دو)--05432224537/شماره داخلی: -/نمابر: -
34- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانینقلیه(پردیس یک)--05431232220/شماره داخلی: 2220/نمابر: -
35- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیانبار مرکزی--05431232223/شماره داخلی: 2223/نمابر: -
36- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیتدارکات--05431232059/شماره داخلی: 2059/نمابر: -
37- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانی--مدیریت امور عمومی05431232086/شماره داخلی: 2086/نمابر: -
38- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیهسته گزینش--05432240697/شماره داخلی: -/نمابر: -
39- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیدبیرخانه مرکزی--05431232060/شماره داخلی: 2060/نمابر: -
40- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیکمیته مسکن--05431232087/شماره داخلی: 2087/نمابر: