31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
41- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیستادرفاهی--05431232087/شماره داخلی: 2087/نمابر:
42- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیکارگزینی(کارکنان)--05431232056/شماره داخلی: 2056/نمابر: -
43- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیکارگزینی(هئیت علمی)--05431232057/شماره داخلی: 2057/نمابر: -
44- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانی--مدیریت اموراداری05431232061/شماره داخلی: 2061/نمابر: 31232061
45- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیاعتبارات--05431232071/شماره داخلی: 2071/نمابر: -
46- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیتنظیم حساب--05431232070/شماره داخلی: 2070/نمابر: -
47- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیدریافت وپرداخت--05431232069/شماره داخلی: 2069/نمابر: -
48- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیرسیدگی اسناد--05431232068/شماره داخلی: 2068/نمابر:
49- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانی--مدیریت امورمالی05431232066/شماره داخلی: 2066/نمابر: 31232066
50- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانی--معاونت اداری ومالی05432226761/شماره داخلی: 2055/نمابر: 31232058
51- -دانشکده آب و خاکگروه خاک--05431232128/شماره داخلی: 2128/نمابر: -
52- -دانشکده آب و خاکگروه آب--05431232129/شماره داخلی: 2129/نمابر: -
53- -دانشکده آب و خاکآموزش آب و خاک--05431232179/شماره داخلی: 2179/نمابر: -
54- -دانشکده آب و خاک--معاونت آموزشی آب وخاک05431232129/شماره داخلی: 2129/نمابر: -
55- -دانشکده آب و خاک--ریاست دانشکده آب و خاک05431232133/شماره داخلی: 2133/نمابر: 31232133
56- -دانشکده ادبیات و علوم انسانی--ریاست دانشکده ادبیات05432235478/شماره داخلی: -/نمابر: 32235478
57- -دانشکده ادبیات و علوم انسانی--معاونت دانشکده ادبیات05432235478/شماره داخلی: -/نمابر: 32235478
58- -دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه زبان فارسی--05432240168/شماره داخلی: -/نمابر: -
59- -دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه زبان عربی--05432240168/شماره داخلی: -/نمابر: -
60- -دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه معارف--05432235478/شماره داخلی: -/نمابر: 32235478