31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
61- -دانشکده هنر و معماری--ریاست دانشکده هنر05431232010/شماره داخلی: 2010/نمابر: 31232010
62- -دانشکده هنر و معماریآموزش دانشکده هنر--05431232012/شماره داخلی: 2012/نمابر: -
63- -دانشکده هنر و معماریگروه مرمت--05431232013/شماره داخلی: 2013/نمابر: -
64- -دانشکده هنر و معماریگروه باستان شناسی--05431232014/شماره داخلی: 2014/نمابر: -
65- -دانشکده هنر و معماریگروه معماری--05431232015/شماره داخلی: 2015/نمابر: -
66- -دانشکده هنر و معماریگروه شهر سازی--05431232016/شماره داخلی: 2016/نمابر: -
67- -دانشکده هنر و معماریسالن کامپیوتر--05431232017/شماره داخلی: 2017/نمابر: -
68- -دانشکده هنر و معماریکتابخانه هنر--05431232018/شماره داخلی: 2018/نمابر: -
69- -دانشکده هنر و معماریسرور هنر--05431232311/شماره داخلی: 2311/نمابر: -
70- -حوزه ریاستامور شاهد و ایثارگر--05431232090/شماره داخلی: 2090/نمابر: 31232090
71- -حوزه ریاست مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات--05431232076/شماره داخلی: 2076/نمابر: 31232076
72- -حوزه ریاستساختمان کلاسهای ابوسعید(پردیس یک)--05431232225/شماره داخلی: 2225/نمابر: -
73- -حوزه ریاستساختمان کلاسهای(پردیس دو)--05432240167/شماره داخلی: -/نمابر: -
74- -حوزه ریاستمدیریت حراست--05432223600/شماره داخلی: -/نمابر: -
75- -حوزه ریاستنگهبانی(پردیس یک)--05431232222/شماره داخلی: 2222/نمابر: -
76- -حوزه ریاستنگهبانی(پردیس دو)--05432235480/شماره داخلی: -/نمابر: -
77- -حوزه ریاستروابط عمومی--05431232080/شماره داخلی: 2080/نمابر: 31232080
78- -حوزه ریاستآمفی تئاتر (پردیس دو)--05432231192/شماره داخلی: -/نمابر: -
79- -حوزه ریاستدفترفنی-مدیراجرایی--05431232063/شماره داخلی: -/نمابر: -
80- -معاونت دانشجویی--معاونت دانشجویی05431232300/شماره داخلی: 2300/نمابر: 3123-2309