31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
81- -معاونت دانشجوییاداره خوابگاه--05431232302/شماره داخلی: 2302/نمابر: -
82- -معاونت دانشجوییکارپردازی--05431232303/شماره داخلی: 2303/نمابر: -
83- -معاونت دانشجوییاداره وام و رفاه--05431232304/شماره داخلی: 2304/نمابر: -
84- -معاونت دانشجوییاداره تربیت بدنی--05431232305/شماره داخلی: 2305/نمابر: -
85- -معاونت دانشجوییمرکز مشاوره--05431232306/شماره داخلی: 2306/نمابر: -
86- -معاونت دانشجوییمرکز بهداشت و درمان--05431232307/شماره داخلی: 2307/نمابر: -
87- -معاونت دانشجوییاداره تغذیه (پردیس یک)--05431232308/شماره داخلی: 2308/نمابر: -
88- -معاونت دانشجوییکمیته انضباطی--05431232296/شماره داخلی: 2296/نمابر: -
89- -معاونت دانشجوییخوابگاه خواهران(پردیس دو)--05432235479/شماره داخلی: -/نمابر: -
90- -معاونت دانشجوییخوابگاه خواهران- فاطمیه 1--05431232345/شماره داخلی: 2345/نمابر: -
91- -معاونت دانشجوییخوابگاه خواهران- فاطمیه 2--05431232346/شماره داخلی: 2346/نمابر: -
92- -معاونت دانشجوییخوابگاه برادران-3و2--05431232344/شماره داخلی: 2344/نمابر: -
93- -معاونت دانشجوییخوابگاه برادان -4و1 (پردیس دو)--05432235470/شماره داخلی: -/نمابر: -
94- -معاونت دانشجویی--مدیریت امور دانشجویی05431232301/شماره داخلی: 2301/نمابر: -
95- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیدبیرخانه آموزش تحصیلات تکمیلی--05431232033/شماره داخلی: 2033/نمابر: -
96- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیخدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی--05431232035/شماره داخلی: 2035/نمابر: -
97- -دانشکده هنر و معماری--معاونت آموزشی هنر05431232011/شماره داخلی: 2011/نمابر: -
98- -دانشکده فنی و مهندسی--ریاست دانشکده فنی ومهندسی05431232020/شماره داخلی: 2020/نمابر: 31232020
99- -دانشکده فنی و مهندسی--معاونت دانشکده فنی ومهندسی05431232021/شماره داخلی: 2021/نمابر: -
100- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیآموزش کل مشمولین--05431232039/شماره داخلی: 2039/نمابر: -