31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
121- -دانشکده منابع طبیعیگروه محیط زیست--05432232112/شماره داخلی: -/نمابر: -
122- -دانشکده منابع طبیعیگروه مرتع وآبخیزداری--05432232112/شماره داخلی: -/نمابر: -
123- -دانشکده منابع طبیعیگروه صنایع چوب وکاغذ--05432232112/شماره داخلی: -/نمابر: -
124- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی--معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی.05431232030/شماره داخلی: 2030/نمابر: 31232032
125- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی--مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی05431232031/شماره داخلی: 2031/نمابر: -
126- -نهاد رهبری--مدیریت نهاد رهبری05431232230/شماره داخلی: 2230/نمابر: -
127- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی--معاون مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی05431232031/شماره داخلی: 2031/نمابر: -
128- -نهاد رهبری--معاونت نهادرهبری05431232231/شماره داخلی: 2231/نمابر: -
129- -نهاد رهبری--معاونت اجرای نهادرهبری05431232232/شماره داخلی: 2232/نمابر: -
130- -نهاد رهبریواحدفرهنگی--05431232233/شماره داخلی: 2233/نمابر: -
131- -نهاد رهبریواحد خواهران نهاد رهبری--05431232242/شماره داخلی: 2242/نمابر: -
132- -نهاد رهبریدبیرخانه نهاد رهبری--05431232235/شماره داخلی: 2235/نمابر: -
133- -نهاد رهبریهیات مذهبی--05431232236/شماره داخلی: 2236/نمابر: -
134- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیپذیرش وثبت نام تحصیلات تکمیلی--05431232034/شماره داخلی: 2034/نمابر: -
135- -حوزه ریاست--ریاست مجتمع آموزشی دانشگاه05431232097/شماره داخلی: 2097/نمابر: 31232096
136- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیامورشبانه تحصیلات تکمیلی--05431232036/شماره داخلی: 2036/نمابر: -
137- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیدانش آموختگان تحصیلات تکمیلی--05431232037/شماره داخلی: 2037/نمابر: -
138- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیبایگانی تحصیلات تکمیلی--05431232038/شماره داخلی: 2038/نمابر: -
139- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیواحد کامپیوترتحصیلات تکمیلی--05431232040/شماره داخلی: 2040/نمابر: -
140- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیامتحانات وآزمون ها--05431232042/شماره داخلی: 2042/نمابر: -