31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
141- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی--مدیریت تحصیلات تکمیلی05431232043/شماره داخلی: 2043/نمابر: -
142- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی (کارشناسان)--05431232041/شماره داخلی: 2041/نمابر: -
143- -معاونت پژوهش و فناوری--معاونت پژوهشی05431232046/شماره داخلی: 2046/نمابر: 31232045
144- -معاونت پژوهش و فناوری--مدیریت امور پژوهشی05431232047/شماره داخلی: 2047/نمابر: -
145- -دانشکده کشاورزیگروه زراعت--05431232122-3/شماره داخلی: 2122-3/نمابر: -
146- -دانشکده کشاورزیگروه اصلاح--05431232124/شماره داخلی: 2124/نمابر: -
147- -دانشکده کشاورزیگروه گیاه پزشکی--05431232125/شماره داخلی: 2125/نمابر: -
148- -دانشکده کشاورزیگروه فضای سبز--05431232126/شماره داخلی: 2126/نمابر: -
149- -دانشکده کشاورزیگروه صنایع غذایی--05431232127/شماره داخلی: 2127/نمابر: -
150- -دانشکده کشاورزیگروه اقتصاد کشاورزی--05431232130/شماره داخلی: 2130/نمابر: -
151- -دانشکده کشاورزیگروه علوم دام--05431232131/شماره داخلی: 2131/نمابر: -
152محمدرضا رخشانیمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور فناوری-مدیر امور فناوری05431232310/شماره داخلی: 2310/نمابر: -
153- -دانشکده کشاورزیآزمایشگاه زراعت--05431232115/شماره داخلی: 2115/نمابر: -
154- -دانشکده کشاورزیآزمایشگاه تحقیقات--054312322116/شماره داخلی: 2116/نمابر: -
155- -دانشکده کشاورزیآزمایشگاه آبیاری--054312322117/شماره داخلی: 2117/نمابر: -
156- -معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور فناوریسوله IT-05431232318/شماره داخلی: 2318/نمابر: -
157- -دانشکده کشاورزیآزمایشگاه خاک شناسی--054312322118/شماره داخلی: 2118/نمابر: -
158- -دانشکده کشاورزیآزمایشگاه صنایع غذایی--054312322119/شماره داخلی: 2119/نمابر: -
159- -دانشکده کشاورزیآزمایشگاه دامپروری --054312322120/شماره داخلی: 2120/نمابر: -
160- -دانشکده کشاورزیآزمایشگاه گیاه پزشکی--054312322121/شماره داخلی: 2121/نمابر: -