31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۷ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
161- -معاونت فرهنگی و اجتماعیبسیج خواهران--05431232238/شماره داخلی: 2238/نمابر: -
162- -معاونت فرهنگی و اجتماعیبسیج برادران--05431232237/شماره داخلی: 2237/نمابر: -
163- -معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن اسلامی--05431232239/شماره داخلی: 2239/نمابر: -
164- -معاونت فرهنگی و اجتماعیجامعه اسلامی--05431232243/شماره داخلی: 2243/نمابر: -
165- -معاونت پژوهش و فناوریپژوهشکده زیست فناوری کشاورزی--05432240696/شماره داخلی: -/نمابر: 32240696
166- -معاونت فرهنگی و اجتماعیکارشناس امور فرهنگی--05431232052/شماره داخلی: 2052/نمابر: -
167- -معاونت فرهنگی و اجتماعی--مدیر امور فرهنگی 05431232053/شماره داخلی: 2053/نمابر: -
168- -معاونت فرهنگی و اجتماعی--مدیر ارتباطات فرهنگی واجتماعی05431232051/شماره داخلی: 2051/نمابر: -
169- -حوزه ریاستمدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی--05431232064/شماره داخلی: 2064/نمابر: -
170- -معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور فناوریواحد سخت افزار-05431232311/شماره داخلی: 2311/نمابر: -
171آزاده محمودیمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور فناوریواحد پرتالکارشناس پرتال05431232322/شماره داخلی: 2322/نمابر: -
172فروغ بهزادیمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور فناوریواحد نرم افزارکارشناس نرم افزار05431232322/شماره داخلی: 2322/نمابر: -
173نیلوفر سالارزائیمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور فناوریواحد شبکهکارشناس شبکه05431232318/شماره داخلی: 2318/نمابر: -
174سمیه سالخوردهمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور فناوری-رئیس دفتر05431232323/شماره داخلی: 2323/نمابر: 31232323
175- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیپست--05431232266/شماره داخلی: 2266/نمابر: -
176- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانی---05431232349/شماره داخلی: 2349/نمابر: -
177امید تاج نیامعاونت پژوهش و فناوریمديريت امور فناوري- معاون امور فناوری 05431232321/شماره داخلی: 2321/نمابر: -