31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
21- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیانتشارات(پردیس دو)--05432234921/شماره داخلی: -/نمابر: -
22- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیانتشارات(پردیس یک)--05431232229/شماره داخلی: 2229/نمابر: -
23- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانینقلیه(پردیس دو)--05432224537/شماره داخلی: -/نمابر: -
24- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانینقلیه(پردیس یک)--05431232220/شماره داخلی: 2220/نمابر: -
25- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیانبار مرکزی--05431232223/شماره داخلی: 2223/نمابر: -
26- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیتدارکات--05431232059/شماره داخلی: 2059/نمابر: -
27- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیدبیرخانه مرکزی--05431232060/شماره داخلی: 2060/نمابر: -
28- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیکمیته مسکن--05431232087/شماره داخلی: 2087/نمابر:
29- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیستادرفاهی--05431232087/شماره داخلی: 2087/نمابر:
30- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیکارگزینی(کارکنان)--05431232056/شماره داخلی: 2056/نمابر: -
31- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیکارگزینی(هئیت علمی)--05431232057/شماره داخلی: 2057/نمابر: -
32- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیاعتبارات--05431232071/شماره داخلی: 2071/نمابر: -
33- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیتنظیم حساب--05431232070/شماره داخلی: 2070/نمابر: -
34- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیدریافت وپرداخت--05431232069/شماره داخلی: 2069/نمابر: -
35- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانیرسیدگی اسناد--05431232068/شماره داخلی: 2068/نمابر:
36- -حوزه ریاستساختمان کلاسهای ابوسعید(پردیس یک)--05431232225/شماره داخلی: 2225/نمابر: -
37- -حوزه ریاستساختمان کلاسهای(پردیس دو)--05432240167/شماره داخلی: -/نمابر: -
38- -حوزه ریاستنگهبانی(پردیس دو)--05432235480/شماره داخلی: -/نمابر: -
39- -حوزه ریاستنگهبانی(پردیس یک)--05431232222/شماره داخلی: 2222/نمابر: -
40- -حوزه ریاستمدیریت حراست--05432223600/شماره داخلی: -/نمابر: -