31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
41- -حوزه ریاستروابط عمومی--05431232080/شماره داخلی: 2080/نمابر: 31232080
42- -حوزه ریاستآمفی تئاتر (پردیس دو)--05432231192/شماره داخلی: -/نمابر: -
43- -حوزه ریاستدفترفنی-مدیراجرایی--05431232063/شماره داخلی: -/نمابر: -
44- -پژوهشگاهپژوهشکده دامهای خاص--05431232088/شماره داخلی: 2088/نمابر: 31232088
45- -پژوهشگاهپژوهشکده کشاورزی (چاه نیمه)--05432682222/شماره داخلی: -/نمابر: -
46- -پژوهشگاهپژوهشکده تالاب بین المللی هامون--05432224497/شماره داخلی: -/نمابر: -
47- -دانشکده کشاورزیآزمایشگاه گیاه پزشکی--054312322121/شماره داخلی: 2121/نمابر: -
48- -دانشکده کشاورزیآزمایشگاه دامپروری --054312322120/شماره داخلی: 2120/نمابر: -
49- -دانشکده کشاورزیآزمایشگاه صنایع غذایی--054312322119/شماره داخلی: 2119/نمابر: -
50- -دانشکده کشاورزیآزمایشگاه خاک شناسی--054312322118/شماره داخلی: 2118/نمابر: -
51- -دانشکده کشاورزیآزمایشگاه آبیاری--054312322117/شماره داخلی: 2117/نمابر: -
52- -دانشکده کشاورزیآزمایشگاه تحقیقات--054312322116/شماره داخلی: 2116/نمابر: -
53- -دانشکده کشاورزیآزمایشگاه زراعت--05431232115/شماره داخلی: 2115/نمابر: -
54- -دانشکده کشاورزیگروه علوم دام--05431232131/شماره داخلی: 2131/نمابر: -
55- -دانشکده کشاورزیگروه اقتصاد کشاورزی--05431232130/شماره داخلی: 2130/نمابر: -
56- -دانشکده کشاورزیگروه صنایع غذایی--05431232127/شماره داخلی: 2127/نمابر: -
57- -دانشکده کشاورزیگروه فضای سبز--05431232126/شماره داخلی: 2126/نمابر: -
58- -دانشکده کشاورزیگروه گیاه پزشکی--05431232125/شماره داخلی: 2125/نمابر: -
59- -دانشکده کشاورزیگروه اصلاح--05431232124/شماره داخلی: 2124/نمابر: -
60- -دانشکده کشاورزیگروه زراعت--05431232122-3/شماره داخلی: 2122-3/نمابر: -