31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
61- -دانشکده آب و خاکگروه خاک--05431232128/شماره داخلی: 2128/نمابر: -
62- -دانشکده آب و خاکگروه آب--05431232129/شماره داخلی: 2129/نمابر: -
63- -دانشکده آب و خاکآموزش آب و خاک--05431232179/شماره داخلی: 2179/نمابر: -
64- -دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه زبان عربی--05432240168/شماره داخلی: -/نمابر: -
65- -دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه زبان فارسی--05432240168/شماره داخلی: -/نمابر: -
66- -دانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه معارف--05432235478/شماره داخلی: -/نمابر: 32235478
67- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیامتحانات وآزمون ها--05431232042/شماره داخلی: 2042/نمابر: -
68- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیواحد کامپیوترتحصیلات تکمیلی--05431232040/شماره داخلی: 2040/نمابر: -
69- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیآموزش کل مشمولین--05431232039/شماره داخلی: 2039/نمابر: -
70- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیبایگانی تحصیلات تکمیلی--05431232038/شماره داخلی: 2038/نمابر: -
71- -معاونت دانشجوییخوابگاه برادان -4و1 (پردیس دو)--05432235470/شماره داخلی: -/نمابر: -
72- -معاونت دانشجوییخوابگاه برادران-3و2--05431232344/شماره داخلی: 2344/نمابر: -
73- -معاونت دانشجوییخوابگاه خواهران- فاطمیه 2--05431232346/شماره داخلی: 2346/نمابر: -
74- -معاونت دانشجوییخوابگاه خواهران- فاطمیه 1--05431232345/شماره داخلی: 2345/نمابر: -
75- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیدانش آموختگان تحصیلات تکمیلی--05431232037/شماره داخلی: 2037/نمابر: -
76- -معاونت دانشجوییخوابگاه خواهران(پردیس دو)--05432235479/شماره داخلی: -/نمابر: -
77- -معاونت دانشجوییکمیته انضباطی--05431232296/شماره داخلی: 2296/نمابر: -
78- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیامورشبانه تحصیلات تکمیلی--05431232036/شماره داخلی: 2036/نمابر: -
79- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیخدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی--05431232035/شماره داخلی: 2035/نمابر: -
80- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیپذیرش وثبت نام تحصیلات تکمیلی--05431232034/شماره داخلی: 2034/نمابر: -