31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
81- -معاونت دانشجوییاداره تغذیه (پردیس یک)--05431232308/شماره داخلی: 2308/نمابر: -
82- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیدبیرخانه آموزش تحصیلات تکمیلی--05431232033/شماره داخلی: 2033/نمابر: -
83- -معاونت دانشجوییمرکز بهداشت و درمان--05431232307/شماره داخلی: 2307/نمابر: -
84- -معاونت دانشجوییمرکز مشاوره--05431232306/شماره داخلی: 2306/نمابر: -
85- -معاونت دانشجوییاداره تربیت بدنی--05431232305/شماره داخلی: 2305/نمابر: -
86- -معاونت دانشجوییاداره وام و رفاه--05431232304/شماره داخلی: 2304/نمابر: -
87- -معاونت دانشجوییکارپردازی--05431232303/شماره داخلی: 2303/نمابر: -
88- -معاونت دانشجوییاداره خوابگاه--05431232302/شماره داخلی: 2302/نمابر: -
89- -معاونت فرهنگی و اجتماعیجامعه اسلامی--05431232243/شماره داخلی: 2243/نمابر: -
90- -معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن اسلامی--05431232239/شماره داخلی: 2239/نمابر: -
91- -معاونت فرهنگی و اجتماعیبسیج برادران--05431232237/شماره داخلی: 2237/نمابر: -
92- -معاونت فرهنگی و اجتماعیبسیج خواهران--05431232238/شماره داخلی: 2238/نمابر: -
93- -معاونت فرهنگی و اجتماعیدفتر کانون ها--05432235350/شماره داخلی: 5350/نمابر: -
94- -دانشکده هنر و معماریسرور هنر--05431232311/شماره داخلی: 2311/نمابر: -
95- -دانشکده هنر و معماریکتابخانه هنر--05431232018/شماره داخلی: 2018/نمابر: -
96- -دانشکده هنر و معماریسالن کامپیوتر--05431232017/شماره داخلی: 2017/نمابر: -
97- -دانشکده هنر و معماریگروه شهر سازی--05431232016/شماره داخلی: 2016/نمابر: -
98- -دانشکده هنر و معماریگروه معماری--05431232015/شماره داخلی: 2015/نمابر: -
99- -دانشکده هنر و معماریگروه باستان شناسی--05431232014/شماره داخلی: 2014/نمابر: -
100- -دانشکده هنر و معماریگروه مرمت--05431232013/شماره داخلی: 2013/نمابر: -