31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
101- -دانشکده هنر و معماریآموزش دانشکده هنر--05431232012/شماره داخلی: 2012/نمابر: -
102- -دانشکده فنی و مهندسیگروه نقشه برداری--05431232027/شماره داخلی: 2027/نمابر: -
103- -دانشکده فنی و مهندسیگروه کامپیوتر--05431232026/شماره داخلی: 2026/نمابر: -
104- -دانشکده فنی و مهندسیگروه عمران--05431232025/شماره داخلی: 2025/نمابر: -
105- -دانشکده فنی و مهندسیگروه مکانیک--05431232024/شماره داخلی: 2024/نمابر: -
106- -دانشکده فنی و مهندسیآموزش فنی ومهندسی--05431232022/شماره داخلی: 2022/نمابر: -
107- -دانشکده دامپزشکیآزمایشگاه بافت--05431232275/شماره داخلی: 2275/نمابر: -
108- -دانشکده دامپزشکیگروه بهداشت وکنترل مواد غذای--05431232266/شماره داخلی: 2266/نمابر: -
109- -دانشکده دامپزشکیگروه علوم درمانشگاهی--05431232272/شماره داخلی: 2272/نمابر: -
110- -دانشکده دامپزشکیگروه پاتوبیولوژی--05431232254/شماره داخلی: 2254/نمابر: -
111- -دانشکده دامپزشکیگروه علوم پایه--05431232253/شماره داخلی: 2253/نمابر: -
112- -دانشکده دامپزشکیآموزش دانشکده دامپزشکی--05431232155/شماره داخلی: 2255/نمابر: -
113- -دانشکده علومآمفی تئاتر دانشکده علوم--05431232213/شماره داخلی: 2213/نمابر: -
114- -دانشکده علومگروه زیست شناسی--05431232187/شماره داخلی: 2187/نمابر: -
115- -دانشکده علومگروه ریاضی--05431232188/شماره داخلی: 2188/نمابر: -
116- -دانشکده علومگروه شیمی--05431232186/شماره داخلی: 2186/نمابر: -
117فرحناز حکمتیدانشکده علومآموزش دانشکده علوم-مسئول آموزش دانشکده علوم05431232200/شماره داخلی: 2200/نمابر: -
118- -دانشکده علومگروه فیزیک--05431232185/شماره داخلی: 2185/نمابر: -
119- -دانشکده علومگروه آمار --05431232188/شماره داخلی: 2188/نمابر: -
120- -دانشکده فنی و مهندسیگروه برق--05431232023/شماره داخلی: 2023/نمابر: -