31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
121- -معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی و مرکز اسناد --05432224516/شماره داخلی: -/نمابر: 32232963
122- -معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور فناوریسوله IT-05431232318/شماره داخلی: 2318/نمابر: -
123محمدرضا رخشانیمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور فناوری-مدیر امور فناوری05431232310/شماره داخلی: 2310/نمابر: -
124- -معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور فناوریواحد مخابرات-05431232320/شماره داخلی: 2320/نمابر: -
125بهجت علیزادهمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور فناوریواحد آموزشکارشناس آموزش فناوری05431232318/شماره داخلی: 2318/نمابر: -
126نیلوفر سالارزائیمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور فناوریواحد شبکهکارشناس شبکه05431232318/شماره داخلی: 2318/نمابر: -
127- -معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور فناوریواحد سخت افزار-05431232311/شماره داخلی: 2311/نمابر: -
128آزاده محمودیمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور فناوریواحد پرتالکارشناس پرتال05431232322/شماره داخلی: 2322/نمابر: -
129سمیه سالخوردهمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور فناوری-رئیس دفتر05431232323/شماره داخلی: 2323/نمابر: 31232323
130فروغ بهزادیمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور فناوریواحد نرم افزارکارشناس نرم افزار05431232322/شماره داخلی: 2322/نمابر: -
131- -معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور پژوهشی--05431232047/شماره داخلی: 2047/نمابر: -
132- -حوزه ریاستمدیریت نظارت و ارزیابی--05431232078/شماره داخلی: 2078/نمابر: 31232078
133- -حوزه ریاست مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات--05431232076/شماره داخلی: 2076/نمابر: 31232076
134- -حوزه ریاستدبیرخانه هیئت اجرائی جذب هئیت علمی--05431232083-4/شماره داخلی: 2083-4/نمابر: 31232083
135- -حوزه ریاستمدیریت طرح و برنامه-کارشناس طرح و برنامه05431232075/شماره داخلی: 2075/نمابر: -
136- -حوزه ریاستمدیریت طرح و برنامه--05431232074/شماره داخلی: 2074/نمابر: 31232074
137- -حوزه ریاستامور شاهد و ایثارگر--05431232090/شماره داخلی: 2090/نمابر: 31232090
138اسماعیل وزیریحوزه ریاستمدیریت حوزه ریاست-مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه 05432232961-2/شماره داخلی: -/نمابر: -
139- -معاونت پژوهش و فناوری--کارشناس پژوهشی05431232048/شماره داخلی: 2048/نمابر: -
140- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانی---05431232349/شماره داخلی: 2349/نمابر: -