31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
1پیمان افراسیابحوزه ریاست--ریاست دانشگاه05432232961-2/شماره داخلی: 2002-2003/نمابر: 32226765
2- -حوزه ریاستمدیریت حراست--05432223600/شماره داخلی: -/نمابر: -
3- -حوزه ریاستمدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی--05431232064/شماره داخلی: 2064/نمابر: -
4- -حوزه ریاستامور شاهد و ایثارگر--05431232090/شماره داخلی: 2090/نمابر: 31232090
5- -حوزه ریاست مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات--05431232076/شماره داخلی: 2076/نمابر: 31232076
6- -حوزه ریاستساختمان کلاسهای ابوسعید(پردیس یک)--05431232225/شماره داخلی: 2225/نمابر: -
7- -حوزه ریاستساختمان کلاسهای(پردیس دو)--05432240167/شماره داخلی: -/نمابر: -
8- -حوزه ریاستنگهبانی(پردیس یک)--05431232222/شماره داخلی: 2222/نمابر: -
9- -حوزه ریاستروابط عمومی--05431232080/شماره داخلی: 2080/نمابر: 31232080
10- -حوزه ریاستنگهبانی(پردیس دو)--05432235480/شماره داخلی: -/نمابر: -
11- -حوزه ریاست--ریاست مجتمع آموزشی دانشگاه05431232097/شماره داخلی: 2097/نمابر: 31232096
12اسماعیل وزیریحوزه ریاستمدیریت حوزه ریاست-مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه 05432232961-2/شماره داخلی: -/نمابر: -
13- -حوزه ریاستمدیریت طرح و برنامه--05431232074/شماره داخلی: 2074/نمابر: 31232074
14- -حوزه ریاستمدیریت طرح و برنامه-کارشناس طرح و برنامه05431232075/شماره داخلی: 2075/نمابر: -
15- -حوزه ریاست--معاونت حوزه ریاست05431232065/شماره داخلی: 2065/نمابر: -
16- -حوزه ریاستآمفی تئاتر (پردیس دو)--05432231192/شماره داخلی: -/نمابر: -
17- -حوزه ریاستدفترفنی-مدیراجرایی--05431232063/شماره داخلی: -/نمابر: -
18- -حوزه ریاستدبیرخانه هیئت اجرائی جذب هئیت علمی--05431232083-4/شماره داخلی: 2083-4/نمابر: 31232083
19- -حوزه ریاستمدیریت نظارت و ارزیابی--05431232078/شماره داخلی: 2078/نمابر: 31232078
20- -معاونت پژوهش و فناوریکارآفرینی--05431232049/شماره داخلی: 2049/نمابر: -