31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
1- -نهاد رهبری--معاونت نهادرهبری05431232231/شماره داخلی: 2231/نمابر: -
2- -معاونت فرهنگی و اجتماعی--معاونت فرهنگی واجتماعی05431232050/شماره داخلی: 2050/نمابر: 31232054
3- -پژوهشگاهپژوهشکده دامهای خاص--05431232088/شماره داخلی: 2088/نمابر: 31232088
4- -پژوهشگاهپژوهشکده کشاورزی (چاه نیمه)--05432682222/شماره داخلی: -/نمابر: -
5- -معاونت پژوهش و فناوریکتابخانه مرکزی و مرکز اسناد --05432224516/شماره داخلی: -/نمابر: 32232963
6- -معاونت پژوهش و فناوریمدیریت امور فناوریواحد مخابرات-05431232320/شماره داخلی: 2320/نمابر: -
7- -پژوهشگاه---05431232088/شماره داخلی: 2088/نمابر: 31232088
8- -پردیس دانشگاهی--معاونت پردیس دو دانشگاه05432235483/شماره داخلی: -/نمابر: -
9- -معاونت پژوهش و فناوریکارآفرینی--05431232049/شماره داخلی: 2049/نمابر: -
10- -حوزه ریاست--معاونت حوزه ریاست05431232065/شماره داخلی: 2065/نمابر: -
11- -معاونت فرهنگی و اجتماعیدفتر کانون ها--05432235350/شماره داخلی: 5350/نمابر: -
12- -دانشکده منابع طبیعیآموزش منابع طبیعی--05432226762/شماره داخلی: -/نمابر: -
13- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی--معاون مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی05431232031/شماره داخلی: 2031/نمابر: -
14- -نهاد رهبری--مدیریت نهاد رهبری05431232230/شماره داخلی: 2230/نمابر: -
15- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی--مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی05431232031/شماره داخلی: 2031/نمابر: -
16- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی--معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی.05431232030/شماره داخلی: 2030/نمابر: 31232032
17- -دانشکده منابع طبیعیگروه صنایع چوب وکاغذ--05432232112/شماره داخلی: -/نمابر: -
18- -دانشکده منابع طبیعیگروه مرتع وآبخیزداری--05432232112/شماره داخلی: -/نمابر: -
19- -دانشکده منابع طبیعیگروه محیط زیست--05432232112/شماره داخلی: -/نمابر: -
20- -دانشکده منابع طبیعیگروه شیلات--05432232112/شماره داخلی: -/نمابر: -