31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
1- -معاونت دانشجویی--مدیریت امور دانشجویی05431232301/شماره داخلی: 2301/نمابر: -
2- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی--مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی05431232031/شماره داخلی: 2031/نمابر: -
3- -نهاد رهبری--مدیریت نهاد رهبری05431232230/شماره داخلی: 2230/نمابر: -
4- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی--معاون مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی05431232031/شماره داخلی: 2031/نمابر: -
5- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانی--مدیریت اموراداری05431232061/شماره داخلی: 2061/نمابر: 31232061
6- -نهاد رهبری--معاونت نهادرهبری05431232231/شماره داخلی: 2231/نمابر: -
7- -نهاد رهبری--معاونت اجرای نهادرهبری05431232232/شماره داخلی: 2232/نمابر: -
8- -حوزه ریاست--ریاست مجتمع آموزشی دانشگاه05431232097/شماره داخلی: 2097/نمابر: 31232096
9- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی--مدیریت تحصیلات تکمیلی05431232043/شماره داخلی: 2043/نمابر: -
10- -معاونت پژوهش و فناوری--معاونت پژوهشی05431232046/شماره داخلی: 2046/نمابر: 31232045
11- -معاونت پژوهش و فناوری--مدیریت امور پژوهشی05431232047/شماره داخلی: 2047/نمابر: -
12- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانی--مدیریت امور عمومی05431232086/شماره داخلی: 2086/نمابر: -
13- -معاونت فرهنگی و اجتماعی--مدیر امور فرهنگی 05431232053/شماره داخلی: 2053/نمابر: -
14- -معاونت فرهنگی و اجتماعی--مدیر ارتباطات فرهنگی واجتماعی05431232051/شماره داخلی: 2051/نمابر: -
15- -معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی--معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی.05431232030/شماره داخلی: 2030/نمابر: 31232032
16- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانی--مدیریت امورمالی05431232066/شماره داخلی: 2066/نمابر: 31232066
17- -معاونت اداری، مالی و پشتیبانی--معاونت اداری ومالی05432226761/شماره داخلی: 2055/نمابر: 31232058
18- -معاونت دانشجویی--معاونت دانشجویی05431232300/شماره داخلی: 2300/نمابر: 3123-2309
19- -دانشکده هنر و معماری--معاونت آموزشی هنر05431232011/شماره داخلی: 2011/نمابر: -
20- -دانشکده فنی و مهندسی--ریاست دانشکده فنی ومهندسی05431232020/شماره داخلی: 2020/نمابر: 31232020