31232080-(054)

اطلاعات تماس ها.

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیشاخه اصلیشاخه فرعیواحدپست سازمانیتلفن
 
1پیمان افراسیابحوزه ریاست--ریاست دانشگاه05432232961-2/شماره داخلی: 2002-2003/نمابر: 32226765
2اسماعیل وزیریحوزه ریاستمدیریت حوزه ریاست-مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه 05432232961-2/شماره داخلی: -/نمابر: -
3- -حوزه ریاستامور شاهد و ایثارگر--05431232090/شماره داخلی: 2090/نمابر: 31232090
4- -حوزه ریاستمدیریت طرح و برنامه--05431232074/شماره داخلی: 2074/نمابر: 31232074
5- -حوزه ریاستمدیریت طرح و برنامه-کارشناس طرح و برنامه05431232075/شماره داخلی: 2075/نمابر: -
6- -حوزه ریاستدبیرخانه هیئت اجرائی جذب هئیت علمی--05431232083-4/شماره داخلی: 2083-4/نمابر: 31232083
7- -حوزه ریاست مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات--05431232076/شماره داخلی: 2076/نمابر: 31232076
8- -حوزه ریاستمدیریت نظارت و ارزیابی--05431232078/شماره داخلی: 2078/نمابر: 31232078
9منصور غفاریدانشکده علوم--ریاست دانشکده علوم05432232180/شماره داخلی: 2180/نمابر: 32232180
10- -دانشکده علومگروه زیست شناسی--05431232187/شماره داخلی: 2187/نمابر: -
11- -دانشکده علومگروه شیمی--05431232186/شماره داخلی: 2186/نمابر: -
12- -دانشکده علومگروه فیزیک--05431232185/شماره داخلی: 2185/نمابر: -
13- -دانشکده علومگروه ریاضی--05431232188/شماره داخلی: 2188/نمابر: -
14- -دانشکده علومگروه آمار --05431232188/شماره داخلی: 2188/نمابر: -
15فرحناز حکمتیدانشکده علومآموزش دانشکده علوم-مسئول آموزش دانشکده علوم05431232200/شماره داخلی: 2200/نمابر: -
16- -دانشکده هنر و معماری--ریاست دانشکده هنر05431232010/شماره داخلی: 2010/نمابر: 31232010
17- -دانشکده هنر و معماری--معاونت آموزشی هنر05431232011/شماره داخلی: 2011/نمابر: -
18- -دانشکده هنر و معماریآموزش دانشکده هنر--05431232012/شماره داخلی: 2012/نمابر: -
19- -دانشکده هنر و معماریگروه مرمت--05431232013/شماره داخلی: 2013/نمابر: -
20- -معاونت فرهنگی و اجتماعی--معاونت فرهنگی واجتماعی05431232050/شماره داخلی: 2050/نمابر: 31232054